Algemene voorwaarden

1. Akkerman is een vennootschap onder firma gevestigd te Groningen. Akkerman verricht werkzaamheden op het gebied van marketing, juridische dienstverlening en bedrijfsadvisering.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen tussen Akkerman en haar opdrachtgevers, alsook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De bepalingen strekken mede ten behoeve van alle personen die direct of indirect werkzaam zijn of waren voor Akkerman, hetzij als partner, werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of derden in enige andere hoedanigheid.

3. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van degene die een opdracht aan Akkerman verstrekt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Alle opdrachten, verstrekt aan Akkerman dan wel aan de individuele vennoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Akkerman, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door een bepaald persoon.

5. De opdracht aan Akkerman houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten te sluiten met niet tot Akkerman behorende noodzakelijke derden. Daarbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Akkerman is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen van deze derden.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven per vennoot. Alle bedragen worden vermeerderd met BTW. Het honorarium wordt bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen en kan door Akkerman worden aangepast, hetgeen dan schriftelijk bekend wordt gemaakt.

7. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Akkerman invorderingsmaatregelen dient te treffen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van ten minste 15% van de openstaande declaratie(s).

8. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien de opdrachtgever ten aanzien van de voldoening van enige declaratie of voorschotnota in verzuim is.

9. De opdrachtgever vrijwaart Akkerman tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Akkerman.

10. De aansprakelijkheid voor schade van Akkerman jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

11. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Akkerman (of bij haar werkzame personen in welke hoedanigheid dan ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, echter tot een maximum van € 10.000,-. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien zij niet binnen een jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend is geraakt, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter.

12. Akkerman verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Het privacy statement van Akkerman is raadpleegbaar op onze website.

13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Akkerman is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze rechtsverhouding.